علف کش بیس پیریباک سدیم مزارع برنج

نوینو

Bispyribac sodium SC40%

 از معایب کاربرد علف کش های پیش رویشی (بوتاکلر و پرتیلا کلر) دز بالای کاربرد، پایداری و آلودگی زیست محیطی آن ها می باشد و ضروری است علف کش هایی جایگزین شوند که مقدار حجم کاربردی مصرف پائینی داشته باشند. و دارای حداقل باقیمانده در محصولات کشاورزی، حداقل سمیت برای انسان و سایر موجودات غیر هدف و از سموم کم خطر باشند.

علف کش بیس پیریباک سدیم، علف کشی سیستمیک، پس رویشی و انتخابی گیاه زراعی برنج است که  از حدود  سال ۱۳۹۸ به عنوان علف کش برنج، در مزارع برنج ایران استفاده می شود. (این علف کش بیشتر با نام کلین وید در بازار شناخته شده است).

بقایای این علف کش در خاک دارای هیچ گونه فعالیتی نمی باشد و در کشاورزی دنیا علف کش پر کاربردی است.

علف کش بیس پیریباک سدیم بصورت فرمولاسیون های  مختلف و نام های تجاری مختلف (نومینی OF10%، کلین وید SC40%، وجین SC12.5%، مون رایس SC10% و نوینو SC40% و…) در بازار ایران وجود دارد. فرمولاسیون های متفاوت این علف کش، ممکن است میزان مصرف متفاوتی نیز در هکتار  داشته باشد.  عموما به صورت بسته بندی های ۱۰۰ سی سی در بازار عرضه می شود.

علف کش بیس پیریباک سدیم SC40%  از علف کش های بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (از خانواده پریمیدینیل اکسی بنزوئیک) است  و از رشد گیاه ممانعت می کند و با نام Novino نوینو عرضه می شود.

در بخش زیر نحوه عمل و استفاده علف کش نوینو توضیح داده می شود.

 این علف کش (نوینو) برای کنترل علف های هرز نازک برگ (سوروف)، پهن برگ و جگن ها (اویار سلام) در خزانه، کشت مستقیم و نشاکاری برنج قابل مصرف می باشد.

در مازندران علف هرز سوروف به نام های وازمیل یا ورگید شناخته می شود.

در تصویر زیر علف هرز اویار سلام از خانواده جگن ها و از علف های هرز مهم مزارع برنج را مشاهده می نمایید (در مازندران علف هرز اویارسلام به نام های سیرَک و یا چور شناخته می شود).

این علف کش توسط یرگ و ریشه علف هرز جذب می شود.

در زمان سمپاشی بایستی تمام علف هرز از آب بیرون باشد و بهتر است قبل از سمپاشی آب مزرعه تخیله شود و  حداقل تا ۶ ساعت مزرعه غرقاب نشود.

دو تا سه هفته بعد از نشا کاری زمان مناسبی برای سمپاشی با نوینو می باشد (زمانی که طول علف های هرز  به حدود ۱۰ سانتیمتر رسید).

استفاده از این علف کش در ۲ تا ۳ برگی علف هرز بیشترین کارایی را دارد.

برنج بعد از دو برگی شدن به این علف کش مقاوم می  باشد.

در مراحل مختلف رشد برنج  بعد از دو برگی شدن، می توان از این علف کش استفاده نمود ولی بیشترین کارایی را در  اوایل مراحل رشدی برنج دارد.

استفاده از این علف کش به صورت قطره ای خیلی جواب گو نمی باشد و بایستی سمپاشی شود.

شاید استفاده از علف کش بیس پیریباک نتواند نیاز به وجین  دستی را کاملا از بین ببرد ولی زمان و هزینه کارگر را به شدت و تا حدود ۸۰ درصد کاهش می دهد.

نحوه و میزان مصرف:

همانطور که در بالا عنوان شد نحوه مصرف  این علف کش به صورت سمپاشی در مزارع برنج  کارایی دارد .

میزان ۱۰۰ سی سی علف کش نوینو در هر هکتار برای سمپاشی علف های هرز مزارع برنج توصیه می شود ( ۱۰۰ سی سی در ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر آب  برای یک هکتار).

اگر سمپاشی با سمپاش  پشتی بیست لیتری انجام می شود ۱۰ سی سی علف کش نوینو برای  20 لیتر آب  توصیه می شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.