لکه های روی برگ در بنفشه آفریقایی بعلت پاشش آب و بررسی نیاز این گیاه به رطوبت محیط

گیاه آپارتمانی Saintpaulia بیشتر به عنوان بنفشه آفریقایی شناخته می شود زیرا منشأ آن از آفریقا است و گل های آن شبیه بنفشه هستند ...