پوسیدگی آلترناریایی( پوسیدگی ناف سیاه میوه – پوسیدگی مرکزی میوه – پوسیدگی انتهای میوه) میوه مرکبات

Black rot Navel end-rot Alternaria rot لکۀ قهوهای آلترناریایی، قبل و پس از برداشت میوه جز بیماریهای مهم  میوه درختان مرکبات است. این بیماری بیشتر در باغ ...