عارضه  دانه سفید شدن (قهوه ای شدن آریل) میوه انار                                                          

Aril browning (AB) in pomegranateانار یکی از محصولات مهم باغی است که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری، پرورش می یابد. با توجه به ...