نحوه ارسال محصول

پیشاپیش از خرید شما کمال قدردانی را داریم.

در پایان مرحله خرید و تکمیل آدرس پستی، سه گزینه برای ارسال سفارش شما مشخص می شود.

اگر خرید شما کمتر از ۴۰۰ هزار تومان باشد هزینه ارسال بار به عهده خود شما می باشد. در این شرایط میتوانید بسته به سلیقه و سرعت ارسال مرسوله، هر یک از سه گزینه را انتخاب نمایید. در گزینه اول بار از طریق ترمینال (اتوبوس) و در گزینه دوم بار از طریق شرکت تیپاکس و در گزینه سوم بار از طریق پست پیشتاز ارسال می شود. در انتخاب گزینه اول و دوم هیچ هزینه ای برآورد نمی شود و هزینه ارسال مربوط به خریدار می باشد. با انتخاب گزینه سوم (ارسال بار توسط پست پیشتاز) هزینه ارسال به صورت خودکار به فاکتور خرید شما اضافه خواهد شد و شما مجموع مبلغ خرید و هزینه ارسال را از طریق درگاه اینترنتی پرداخت خواهید نمود و خرید شما با موفقیت ثبت می شود.

اگر خرید شما ۴۰۰ هزار تومان و بالاتر باشد، با انتخاب گزینه سوم (ارسال بار از طریق پست پیشتاز) هزینه ای بابت ارسال به فاکتور شما اضافه نخواهد شد و محصول شما رایگان از طریق پست پیشتاز (بصورت پست پیشتاز) ارسال می گردد.

متشکرم